REGULAMIN KLUBU FITNESS FIGURA LA

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów klubu fitness Figura La działającego w Gnieźnie (62-200) przy ul. Wolności 40b.

Właścicielem kluby fitness Figura La jest firma Profesja Plus z siedzibą w Osińcu gm. Gniezno.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w Klubie Fitness Figura La jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie i akceptowanie regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.

 1. Klub fitness Figura La, świadczy usługi rekreacyjno – sportowe.
 2. Klub Figura La jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20.00 oraz w soboty w godzinach 8:00-13:00 i niedziele 7:00 – 12:00.
 3. Aby zostać Klientem Klubu Figura La należy wykupić jednorazowe wejście lub karnet.
 4. Klub Figura La honoruje karty sportowe. Szczegółowych informacji udziela recepcja Klubu.
 5. Karnet ma charakter imienny i nie może być odstępowany innym osobom. Pracownik recepcji ma prawo weryfikacji tożsamości prosząc o dowód osobisty klienta.
 6. Klientami Klubu Figura La mogą zostać osoby pełnoletnie, które nie mają przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność.
 7. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą zostać Klientami Klubu za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 8. Zapisów na zajęcia można dokonywać drogą telefoniczną pod numerem 509 818 817 lub osobiście w recepcji Klubu.
 9. Każdy Klient Klubu ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu i instrukcji korzystania z konkretnych urządzeń.
 10. Każdy Klient Klubu ma obowiązek postępowania zgodnie ze wskazówkami i uwagami trenerów oraz personelu klubu (zarówno jeśli chodzi o kwestie poprawnego wykonywania ćwiczeń, jak i kwestie bezpieczeństwa).
 11. W przypadku kiedy Klient stwierdzi, że dane urządzenie działa niepoprawnie ma obowiązek natychmiastowego przerwania korzystania z urządzenia i poinformowania pracownika Klubu o zaistniałej sytuacji.
 12. Wejście i możliwość korzystania z usług Klubu Figura La następuje po okazaniu ważnego karnetu lub po opłaceniu wejścia jednorazowego na konkretną usługę.
 13. Ceny karnetów oraz wejść jednorazowych określa cennik. Ceny te nie uwzględniają ubezpieczenia NNW.
 14. Opłata na jednorazowe wejście obejmuje możliwość odbycia jednego treningu na jednym urządzeniu dostępnym w Klubie Figura La.
 15. Karnet na pakiet 5 treningów jest ważny przez 21 dni.
 16. Karnet OPEN 10 oraz Karnet na 10 wejść są ważne przez 30 dni od dnia zakupu.
 17. Karnet OPEN 20 oraz Karnet OPEN 30 są ważne przez 60 dni.
 18. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia losowe uniemożliwiające Klientowi wykorzystanie opłaconych zajęć.
 19. Za wykupiony karnet lub pakiet miesięczny nie zwraca się wpłaconych pieniędzy, ani też nie prolonguje opłaty na późniejszy termin.
 20. Karnety zakupione wg cennika regularnego, cennika dla stałych Klientek oraz cennika dla Posiadaczek Gnieźnieńskiej Karty Seniora mogą zostać przedłużone na zasadzie dopisania niewykorzystanych wejść do nowozakupionego karnetu, jeśli od upływu terminu ważności przeterminowanego karnetu do dnia, w którym kupowany jest nowy karnet, upłynęło nie więcej niż dwa tygodnie.
 21. Karnety zakupione wg cennika Happy Hours nie ulegają przedłużeniu.
 22. W przypadku choroby Klubowicza, uniemożliwiającej wizyt w klubie, jest możliwość zawieszenia karnetu, za okazaniem oświadczenia lekarskiego. Klub zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrywania każdego przypadku.
 23. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka do szafki należy uiścić opłatę w wysokości 50,00 złotych.
 24. Pracownicy Klubu decydują o wszystkich sprawach dotyczących prawidłowego użytkowania znajdujących się w Klubie urządzeń i wyposażenia.
 25. Klient ma zakaz wynoszenia poza teren Klubu rzeczy znajdujących się na terenie Klubu.
 26. Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonywanych ćwiczeń. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia Klienta wskazane jest badanie lekarskie z orzeczeniem o zdolności do wykonywania ćwiczeń.
 27. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy i pogorszenie stanu zdrowia w wyniku korzystania przez Klienta z określonych urządzeń bądź podczas treningu personalnego czy też z powodu stosowania nadmiernego obciążenia w trakcie ćwiczeń.
 28. Klub ma prawo do zmiany terminu zaplanowanych zajęć po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klienta Klubu.
 29. Za szkody materialne wynikłe na skutek nie zachowania ostrożności przez ćwiczącego lub nieprawidłowego użytkowania sprzętu odpowiada Klient.
 30. Sprzęt do ćwiczeń może być wykorzystywany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
 31. Przed rozpoczęciem wszelkich zajęć ruchowych Klienta obowiązuje zmiana obuwia na sportowe, z czystą podeszwą oraz używanie własnego ręcznika podczas wykonywania ćwiczeń.
 32. Podczas ćwiczeń, w trosce o bezpieczeństwo klientów obowiązuje zakaz żucia gumy.
 33. Pracownik Figura La ma prawo odmówić Klientom, którzy nie zastosują się do zaleceń w pkt.25 i 26 wejścia na salę ćwiczeń mimo opłaconego wstępu.
 34. Za rzeczy pozostawione na terenie Klubu, również w szafkach w szatniach, Klub nie ponosi odpowiedzialności. Rzeczy wartościowe można oddać do depozytu w recepcji.
 35. Klub jest uprawniony do fotografowania obiektu w celach reklamowych i marketingowych, a co za tym idzie również do niezamierzonego utrwalania wizerunku Klientów. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie teraz i w przyszłości zdjęć i filmów przedstawiających wizerunek Klienta i umieszczanie ich, np. na stronie www Klubu czy w mediach społecznościowych. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na wykorzystanie zdjęcia z jego wizerunkiem, proszony jest o poinformowanie recepcji Klubu w formie pisemnej.
 36. Klient powinien opuścić Klub na 10 minut przed jego zamknięciem.
 37. Pracownicy Klubu mają prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń Klubu, bez względu na korzystanie i obecność Klientów.
 38. Klub zastrzega sobie prawo do zamknięcia Klubu lub jego części z powodu prowadzenia prac remontowych lub modernizacyjnych, czy też z innego powodu związanego z działaniem Klubu.
 39. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz używania tytoniu oraz zakaz wstępu do Klubu osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub dopingujących, jak również wnoszenia i spożywania powyższych środków na teren Klubu.
 40. Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad kultury i norm społecznych. Wszystkich obliguje zakaz używania zwrotów uznanych powszechnie za obraźliwe i wulgarne pod rygorem wyproszenia z Klubu jeśli po upomnieniu przez pracownika Klubu Klient nie zmieni swojego zachowania.
 41. Wszystkie rzeczy wydane przez Klub, a używane przez Członków Klubu są własnością Klubu.
 42. W sprawach nie objętych niniejszymi zasadami mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 43. Skargi i wnioski należy kierować na adres e mail: klubfigurala@gmail.com
 44. Wykupienie usług w Klubie Figura La jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu, a rozwiązanie wszelkich kwestii spornych, zostaje w gestii właściciela Klubu.
 45. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Klienci Klubu zostaną poinformowani o zmianie treści Regulaminu poprzez wywieszenie nowej treści w widocznym dla nich miejscu.
 46. Niezapoznanie się z regulaminem Klubu dostępnym w recepcji Klubu, nie zwalania Klienta z jego postanowień i stosowania się do nich.
 47. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą RODO dostępną w recepcji Klubu lub na www.figuralagniezno.pl.