Informacja RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów Klubu Fitness Figura La

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Profesja Plus Magdalena Sekulska – Walkowiak, ul. Aleja Trzecia 6, 62-200 Gniezno, zwana dalej Administratorem.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Klubie Fitness Figura La można kontaktować się na adres mailowy: magdalena.sekulska@wp.pl, telefonicznie: 517 774 691 lub listownie na adres: ul. Aleja Trzecia 6, 62-200 Gniezno

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim:
– w celu i zakresie niezbędnym do wykonania (np. zakup biletu jednorazowego lub karnetu) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
– w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. wystawienie faktury, rozpatrywanie reklamacji przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie dokumentów np. przepisy podatkowe),
– w celu tworzenia analiz , statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora (podstawa prawna: art.6 ust.1 c RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5,
– w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez okres lat 5 lub w przypadku zgody na marketing bezpośredni do czasu jej wycofania,
– odpowiedzi na zapytania Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust.1 c RODO – prawnie uzasadniony interes administratora) przez okres lat 5,
– w celach wskazanych w treści zgody jeśli Pani/ Pan taką zgodę wyrażą dobrowolnie w jednym lub kilku celach, to dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

4. Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane przez: osoby działające w imieniu Administratora lub w imieniu Pani/ Pana, osoby współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzenia treningów, biuro rachunkowe, firmy zapewniające serwis dla systemu informatycznego i monitoringu wizyjnego, kancelarie prawne, banki.

5. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w Art. 20 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Należy jednak pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

7. Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 6 ma Pani/ Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Należy jednak pamiętać, iż prawo to nie jest bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od jego stosowania.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, przez czas realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do czasu zgłoszenia sprzeciwu – w zależności od celu w jaki były przetwarzane.

9. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach odmowa ich podania może skutkować odmową wykonania usługi (np. jeśli żąda Pani/ Pan wystawienia faktury; jeśli chce Pani/ Pan dokonać personalizacji karnetu itp. ). Jeśli dane osobowe zostały zebrane na podstawie zgoda to wyrażona zgoda może być cofnięta poprzez wysłanie informacji o jej odwołaniu na adres email: magdalena.sekulska@wp.pl, telefonicznie: 517 774 691 lub listownie na adres: ul. Aleja Trzecia 6, 62-200 Gniezno

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO).